Hållbar utveckling

 

Begreppet hållbar utveckling skapades av FN:s världskommission för miljö och utveckling år 1987 och gavs följande definition:

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Såväl nuvarande som kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö sett utifrån både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Bild1

Social hållbarhet

I ett hållbart Västerås skapar vi tillsammans ett samhälle där människors grundläggande behov uppfylls. I ett hållbart Västerås har människor jämlika förutsättningar, känner framtidstro och tillit såväl i nära relationer som till lokalsamhället och samhällsfunktionerna i stort. Vi motverkar exkludering och diskriminering och vi värnar människors rätt till arbete, bostad och utbildning.

Ekologisk hållbarhet

Hållbarhet innebär också att vi skyddar vattnet, luften, jorden och ekosystemen. I ett hållbart Västerås finns insikt om naturens egenvärde och samberoendet mellan människa och natur.  Vi vet att vår natur är en förutsättning för mänsklig existens och fortlevnad och vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor. I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för:

  • systematiskt ökande koncentrationer av ämnen från berggrunden
  • koncentrationer av ämnen från samhällets produktion
  • undanträngning med fysiska metoder (avskogning och utarmning av ekosystem)

Ekonomisk hållbarhet

Vi hushåller, utifrån ett samhällsekonomiskt, långsiktigt och generationsövergripande perspektiv med mänskliga och materiella resurser. I ett hållbart Västerås görs både fysiska, sociala och ekologiska investeringar. Det finns möjligheter för dem som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I ett hållbart samhälle har vi, tillsammans med andra, inflytande och tar ansvar för samhällsutvecklingen. Handlingskraft, nyfikenhet, öppenhet och samarbete är naturliga inslag i den hållbara utvecklingen.

Bloggen bor hos WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: